top of page

Organisation

Lilla Barnets Fond är en ideell förening, som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.  Lilla Barnets Fond leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar för all verksamhet. De viktigaste uppgifterna är att samla in samla in pengar och dela ut forskningsanslag samt vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltningen är ordnad på betryggande sätt. Styrelsen tillsätts på årsmötet. Förslag till styrelsens sammansättning utformas av valberedningen. För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd. Den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

 

Lilla Barnets Fond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Lilla Barnets Fond är medlem i GIVA Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Organisationsnummer

802425-9981

90 Konto 

900155-3

Beskyddare

H.K.H. Prins Carl Philip

Volontärer

Stefan Johansson

Valberedning

Siri Lilliesköld

Fredrik Ahlsson

Fredrik Larsson

 

Se styrdokument

Styrelsen

Vi sitter i styrelsen

Elisabeth_Olhager_DSC_3768_webben_edited

Elisabeth Olhager, är ordförande i Lilla Barnets fond. Hon är barnläkare, neonatolog och verksamhetschef för Verksamhetsområdena neonatalvård, barnkirurgi och barnhjärtcentrum vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. Hon disputerade 2003 och är sedan 2014 docent i neonatologi. Hennes intresseområden i forskningen är kroppssammansättning hos nyfödda och för tidigt födda, smittspridningar inom neonatal vård och varit med i den
nationella studien EXPRESS om uppföljning av för tidigt födda. Under ett år forskade hon vid ett Universitet i Melbourne, Australien om dopaminets påverkan på den omogna hjärnan. 

Ankie_edited.jpg

Vice ordförande Ankie Björk Harris. Prematurmamma till Dean född vecka 24. Haft projektuppdrag åt Svenska Diabetesförbundets forskningsfond i samband med marknadsekonomsexamen. Under samvårdstiden uppmärksammade hon det stora forskningsbehovet som finns inom neonatalvården och såg likheter med Diabetesförbundets forskningsfonds problembild – att skapa opinion för behovet och hitta givare utanför det berörda segmentet. Tillsammans med läkarna Mats Blennow, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stefan Johansson och Eva Berggren Boström, grundades Lilla Barnets Fond 2008. Ankie driver Svensk Fastighetsförmedling och tar med sig Lilla Barnets fonds syfte i all sin kundkommunikation.

profilbild%20stor%20vt20%20(1)_edited.jp

Ledamot Elisabeth Stoltz Sjöström, docent och  universitetslektor, leg. dietist vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. Disputerade 2014 med en avhandling som handlade om det tidiga näringsintaget och dess samband med tillväxt och hälsoutfall hos extremt prematura barn. Elisabeth undervisar, forskar samt handleder doktorander vars forskningsprojekt kretsar kring näringsintag, tillväxt och hälsa hos barn. Elisabeth är medlemsansvarig och sekreterare i Lilla Barnet Fond.

Screen%20Shot%202021-04-12%20at%2010.24_

Ledamot Susanne Abenius är barnsjuksköterska och har under många år arbetat inom sluten och öppen barnsjukvård för barn i alla åldrar. De sista nio åren före pensioneringen var hon vårdchef på Neonatalverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Susanne har alltid arbetat för sjuka barns och deras familjers rätt till information och förberedelse samt för föräldrars rätt och möjlighet att vara hos sina sjuka barn. Under hennes år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus startades nya neonatalavdelningar för samvård av sjuka nyfödda och deras föräldrar i Danderyd och Solna. Susanne har varit kassör i Lilla Barnets Fond sedan start men har nu lämnat det uppdraget.

Anninca%20Holmberg%20(sv)_edited.jpg

Ledamot Annica Holmberg, föräldrarepresentant i Lilla Barnets Fond. Mamma till två söner, födda
1998 och 2000, som båda behövde neonatalvård direkt efter förlossningen. Nu mår båda sönerna
bra, men insikten om hur det är att bli förälder när det uppstår komplikationer har påverkat Annica.
Nu vill hon bidra till ökad forskning kring nyföddhetsperioden, som kan leda till att fler barn och
deras föräldrar får bästa möjliga vård och god livskvalitet. 

Karl_edited.jpg

Ledamot Karl Rombo är pappa till en flicka född i v. 24+5, 2010 samt AT-läkare på Södersjukhuset. Karl är tidigare ordförande och medgrundare för Svenska Prematurförbundet och har bland annat varit ansvarig för strategisk kommunikation och påverkansarbete. Karl har även varit projektledare för Världsprematurdagen 17/11 som anordnats tillsammans med Lilla Barnets Fond.

Eva%20berggren_edited.jpg

Eva Berggren Broström är ledamot i Lilla Barnets Fond och har varit med sedan starten. Eva har arbetat många år som neonatolog och har tidigare varit chef för Neonatologin på Karolinska och för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hennes engagemang och forskning handlar om hur det går med för tidigt födda barns lungor

Screen%20Shot%202021-01-17%20at%207.21_e

Ledamot Eva Holm Specialistsjuksköterska Barn och ungdom. Arbetat sedan 1986 inom neonatalvården. Först i Göteborg sedan i Tromsö och har nu arbetat 30 år på Neonatalvårdssektionen på Sachsska barn och ungdomssjukhuset i Stockholm. Under sin långa tid i neonatalvården har hon fått uppleva vilken nytta forskningen har haft för de sjuka och allra minsta barnen. Är stolt mormor/farmor till 8 barnbarn varav ett hade behov av neonatalvård.

Screen Shot 2023-01-10 at 9.14_edited.jp

Ledamot Evalotte Mörelius är professor och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård
för barn och ungdom. Hon disputerade 2006 på en avhandling som handlade om att mäta stresshormonet kortisol i saliv på för tidigt födda barn samt utvärdera hur olika vårdmoment
påverkar barnets stressreaktion. Efter disputationen har Evalotte fortsatt att forska kring stress hos barn och föräldrar vid Linköpings universitet, i Singapore och senast fyra år i
Perth, Australien. Bland annat har hon givit ut boken Stress hos barn och ungdom på Studentlitteratur. 

Jan Olhager - Photo, Lund.jpg

Ledamot Jan Olhager är kassör i Lilla Barnets Fond. Han har arbetat med ekonomifrågor under lång tid, som professor, konsult och författare inom industriell ekonomi och logistik. Han har ingen direkt koppling till neonatologi, men var efter födseln på Karolinska Sjukhuset med i forskningsstudien ”Studium av barns utveckling och hälsa”, som låg till grund för de första tillväxtkurvorna för barn 0–18 år i Sverige.    

 

 

Vi utgör Forskningsnämnden
 

Anders Elfvin, ordförande i forskningsnämnden och adjungerad styrelseledamot.

 

Anders Elfvin är överläkare och docent i neonatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskningsnämnden består ytterligare av: 

Magnus Domellöf, neonatolog, Umeå

Ingrid Pupp, neonatolog, Lund

Ewa Henckel, neonatolog, Stockholm

Thomas Abrahamsson, neonatolog, Linköping

Anna-Karin Wikström, obstetriker, Uppsala

Maria Ekelin, barnmorska, Lund

bottom of page