Organisation

Lilla barnets fond är en ideell förening, som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.  Lilla barnets fond leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar för all verksamhet. De viktigaste uppgifterna är att samla in samla in pengar och dela ut forskningsanslag samt vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltningen är ordnad på betryggande sätt. Styrelsen tillsätts på årsmötet. Förslag till styrelsens sammansättning utformas av valberedningen. För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd. Den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

 

Lilla barnets fond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Lilla barnets fond är medlem i GIVA Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Organisationsnummer

802425-9981

90 Konto 

900155-3

Beskyddare

H.K.H. Prins Carl Philip

Volontärer

Stefan Johansson

Valberedning 

Hjalmar Didrikson

Stefan Johansson

 

Se styrdokument

 

Vi sitter i styrelsen

Eva%20berggren_edited.jpg

Eva Berggren Broström är ordförande i Lilla Barnets Fond och har varit med sedan starten. Eva har arbetat många år som neonatolog och har tidigare varit chef för Neonatologin på Karolinska och för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hennes engagemang och forskning handlar om hur det går med för tidigt födda barns lungor

Ankie_edited.jpg

Vice ordförande Ankie Björk Harris. Prematurmamma till Dean född vecka 24. Haft projektuppdrag åt Svenska Diabetesförbundets forskningsfond i samband med marknadsekonomsexamen. Under samvårdstiden uppmärksammade hon det stora forskningsbehovet som finns inom neonatalvården och såg likheter med Diabetesförbundets forskningsfonds problembild – att skapa opinion för behovet och hitta givare utanför det berörda segmentet.  Tillsammans med läkarna Mats Blennow, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stefan Johansson och Eva Berggren Boström, grundades Lilla Barnets Fond 2008. Ankie driver Svensk Fastighetsförmedling och tar med sig Lilla Barnets fonds syfte i all sin kundkommunikation.

profilbild%20stor%20vt20%20(1)_edited.jp

Ledamot Elisabeth Stoltz Sjöström, universitetslektor, leg. dietist vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. Disputerade 2014 med en avhandling som handlade om det tidiga näringsintaget och dess samband med tillväxt och hälsoutfall hos extremt prematura barn. Elisabeth undervisar, forskar samt handleder doktorander vars forskningsprojekt kretsar kring näringsintag, tillväxt och hälsa hos barn.

Screen%20Shot%202021-04-12%20at%2010.24_

Susanne Abenius är kassör i Lilla barnets fond. Hon är barnsjuksköterska och har under många år arbetat inom sluten och öppen barnsjukvård för barn i alla åldrar. De sista nio åren före pensioneringen var hon vårdchef på Neonatalverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Susanne har alltid arbetat för sjuka barns och deras familjers rätt till information och förberedelse samt för föräldrars rätt och möjlighet att vara hos sina sjuka barn. Under hennes år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus startades nya neonatalavdelningar för samvård av sjuka nyfödda och deras föräldrar i Danderyd och Solna.

Anninca%20Holmberg%20(sv)_edited.jpg

Ledamot Annica Holmberg, föräldrarepresentant i Lilla Barnets fond. Mamma till två söner, födda
1998 och 2000, som båda behövde neonatalvård direkt efter förlossningen. Nu mår båda sönerna
bra, men insikten om hur det är att bli förälder när det uppstår komplikationer har påverkat Annica.
Nu vill hon bidra till ökad forskning kring nyföddhetsperioden, som kan leda till att fler barn och
deras föräldrar får bästa möjliga vård och god livskvalitet. Annica har arbetat med kommunikation
inom området medicin och hälsa i närmare 30 år och arbetar nu som VD på Safir Communication..

Avatar%2096_edited.png

Suppleant Paulina Rickberg Wallde, ambassadör och styrelsemedlem i Lilla barnets fond och mamma till två pojkar, varav en är extrem prematur. Paulina arbetar med textildesign samt som textilagent i familjeföretaget Lillemor Wallde AB och även med kommunikation hos Lägenhetsbyte Sverige AB. Paulina har även blivit invald i Prematurförbundets styrelse då hon brinner för att arbeta med frågor gällande nyfödda och prematura barn.

Elisabeth_Olhager_DSC_3768_webben_edited

Elisabeth Olhager, är sekreterare i Lilla Barnets fond. Hon är barnläkare, neonatolog och verksamhetschef för Verksamhetsområdena neonatalvård, barnkirurgi och barnhjärtcentrum vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. Hon disputerade 2003 och är sedan 2014 docent i neonatologi. Hennes intresseområden i forskningen är kroppssammansättning hos nyfödda och för tidigt födda, smittspridningar inom neonatal vård och varit med i den
nationella studien EXPRESS om uppföljning av för tidigt födda. Under ett år forskade hon vid ett Universitet i Melbourne, Australien om dopaminets påverkan på den omogna hjärnan. 

p_Anna-Karin-Edstedt-Bonamy_Doctrin_2017

Suppleant Anna-Karin Edstedt Bonamy är en av grundarna till Lilla barnets fond och styrelsesuppleant i föreningen. Sedan 2009 är hon specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, utbildad vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anna-Karin disputerade 2008 på en avhandling som handlar om hjärt-kärlsystemets utveckling efter för tidig födelse. Efter disputation har hon fortsatt forska vid Karolinska Institutet och handleder flera doktorander inom projekt som rör nyföddas hälsa. Hon har tidigare varit studierektor för specialistutbildningen till barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, och vetenskaplig sekreterare samt vice ordförande i Svenska barnläkarföreningen. Sedan 2017 arbetar Anna-Karin hos medicin-teknikleverantören Doctrin AB.

Screen%20Shot%202020-11-30%20at%201.16_e

Ledamot Mall Allpere, styrelsemedlem, är interaktionsdesigner och tjänstedesigner. Mall har en systerson som började sitt liv på neonatalavdelning och har under sitt tidigare yrkesliv som designer arbetat med intensivvård och anestesi för barn. Mall är nu User Experience manager på Tele 2 och har tidigare varit Interaktionsdesign-chef på Electrolux och Swedbank. I sitt yrke arbetar Mall med användarnas upplevelse av hela tjänsten.

Screen%20Shot%202021-01-17%20at%207.21_e

Ledamot Eva Holm Specialistsjuksköterska Barn och ungdom. Arbetat sedan 1986 inom neonatalvården. Först i Göteborg sedan i Tromsö och har nu arbetat 27 år på Neonatalvårdssektionen på Sachsska barn och ungdomssjukhuset i Stockholm. Under sin långa tid i neonatalvården har jag fått uppleva vilken nytta forskningen har haft för de sjuka och allra minsta barnen. Är stolt mormor/farmor till 6 barnbarn varav ett hade behov av neonatalvård.

Suppleant Michaela Sandberg, 

Vi utgör Forskningsnämnden

Magnus Domellöf, ordförande i forskningsnämnden och adjungerad styrelseledamot.

 

Magnus Domellöf är barnläkare och neonatolog vid Norrlands Universitetssjukhus och professor i pediatrik vid Umeå Universitet. Han har varit engagerad i Lilla Barnets Fond alltsedan den startade, och bedriver ett flertal olika forskningsprojekt med syfte att förbättra hälsan hos nyfödda barn och spädbarn, inte minst prematurfödda barn. Han är ordförande i Lilla Barnets forskningsnämnd och adjungerad styrelseledamot.

Forskningsnämden består ytterligare av: 

Lena Westas, Uppsala

Anders Elfvin, Göteborg

Ingrid Pupp, Lund

Ewa Henckel, Stockholm

Thomas Abrahamsson, Linköping

Anna-Karin Wikström, Uppsala

Renee Flacking, Falun

Maria Ekelin, Lund