top of page

Utdelade forskningsanslag

 

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2022

Hanna Danielsson, ST läkare doktorand, Karolinska Institutet: 

Kan sjukdomsutveckling hos extremt underburna barn kopplas till multiomicsprofiler som i sin tur kan bana väg för precisionsmedicin och demonstrera best practice.


Johanna Månsson, psykolog, medicine doktor, medicinska fakulteten, Lunds Universitet:

Developmental outcomes in high risk infants in Southern Sweden, DORIS - Neuropsykologisk utveckling hos barn födda i neonatala högrisktillstånd


Julius Joudakis, doktor i statistik, Sahlgrenska akademin: 

Understanding the genetic clock controlling pregnancy duration.


Kajsa Bohlin Blennow, neonatolog, docent, Karolinska Institute: 

Systemimmunologi, inflammation och behandling med antisekretorisk faktor för att reducera komplikationer och förbättra hälsoutfall hos prematurfödda barnNils Svenningsen stipendiat.

Margrét Johannson Gudjonsdottir, neonatolog, Med Dr, Sahlgrenska akademin:Neonatal sepsis och molekylära metoder för diagnostik

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2021

Wibke Jonas

Projekt: Effects of immediate skin-to-skin contact after very preterm birth: a randomized controlled trial. Nils Svenningsen stipendiat.
 

Hanna Danielsson

Projekt: Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”next-generation” precisionsmedicin och artificiell intelligens.
 

Anna Gudmundsdottir

Projekt: Defining the patent ductus arteriosus shunt significance and association with the development of retinopathy of prematurity in extremely preterm infants - PDA diagnostics Control in the Mega Donna Mega cohort.
 

Alexander Rakow

Projekt: Nutritional- and growth-related outcomes as well as necrotizing enterocolitis and sepsis risk in extremely preterm infants supplemented with probiotics.
 

Tomas Wester

Projekt: Nekrotiserande enterokolit – en randomiserad kontrollerad pilotstudie med ”remote ischemic conditioning.

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2020

Hanna Danielsson, ST-läkare Sachsska, KI Stockholm:
Longitudinell integrerad proteinprofilering (LIPPC) hos extremt prematurfödda barn – prediktion, diagnostik och behandling av prematuritetsrelaterade morbiditeter.

Gustaf Håkansson, barnneurolog, KI Stockholm
Hjärnans funktion och organisation 10-12 år efter svår syrebrist vid förlossningen

Emma Olsson, sjuksköterska:
Klonidin som smärtlindring vid ögonundersökningar av för tidigt födda barn

Luca Verecchia, öronläkare KI:
Balansfunktion hos nyfödda drabbade av hjärnskador

Josefine Nasiell, obstetriker Danderyds Sjukhus, KI Stockholm: Therapeutic value of inorganic nitrate in patients with preeclampsia

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2019

Erika Baraldi (KI): Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention (SPIBI).

- Randomiserad studie där den undersökta behandlingen är ett tidigt interventionsprogram med 10 hembesök till familjer med extremt för tidigt födda barn under spädbarnsåret. Kontrollfamiljerna deltar i sedvanlig uppföljning efter för tidig födelse. Barnen följs med avseende på emotionell tillgänglighet vid 1 års ålder, samt med andra typer av bedömningar till 3 års ålder, då även förskolepersonalens syn på barnets fungerande inhämtas. Detta är angelägen forskning som täcker en viktig kunskapslucka kring uppföljning och utveckling efter extremt för tidig födelse.

Emöke Deschmann (KUS): New markers of bleeding risk among thrombocytopenic preterm infants. 

- Det är vanligt att ha för lågt antal blodplättar när man är för tidigt född och sjuk. Hos vissa, men inte alla, barn leder detta till komplikationer i form av blödningar. Detta är en multi-center studie som efterforskar nya markör för denna blödningsrisk. Detta projekt kan på längre sikt möjliggöra att ge förebyggande behandling (=blodplättstransfusion) enbart till de barn som riskerar att få blödningar på grund av för lågt antal blodplättar, och därigenom undvika de risker och komplikationer som är förenade med dessa transfusioner.

Åsa Jungner (Lund): Hjärnans utveckling, cirkulerande fritt hemoglobin och höga syrgastensioner hos det hjärtsjuka spädbarnet.

- Studie som undersöker effekter på hjärnan av cirkulerande fritt hemoglobin (syrgasbärare som vanligen är bundet till röda blodkroppar), som frigörs vid cellskada eller blödningar. Studien genomförs som både en djurstudie och som en observationsstudie på barn som genomgår hjärtkirurgi i Lund.

Fredrik Serenius (Uppsala): EXPRESS studien: Uppföljning vid 12 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige, komplettering av ”missing” data med registerdata

- 2004 till 2007 så registrerades samtliga barn födda före vecka 27 i Sverige i en stor nationell kohort, som följts upp vid 2.5 och 5.5 års ålder och nu senast vid 12 års ålder. Som i alla uppföljningar finns ett bortfall, vilket ofta inte är slumpmässigt utan kan omfatta barn som tex är både sjukare eller friskare än de deltagande barnen. Vårdnadshavare till de barn som inte deltog har accepterat att barnen följs upp i svenska hälsodataregister i stället, avseende tex sjuklighet och skolresultat. Läs mer om den unika svenska EXPRESS-kohorten i slutet av dokumentet.

Itay Zamir (Umeå): The LIGHT study – very low birth weight infants: glucose and hormonal profiles over time

- Studie av blodsocker, näringsintag och hormonprofil hos för tidigt födda barn som föds med mycket låg födelsevikt (<1500g). Risken för långdragen förhöjning av blodsocker kommer studeras och korreleras till riskfaktorer och nutrition. En långtidsmätning av deras blodsockerprofil i vävnaden kommer göras vid motsvarande 36 veckors ålder, dvs ca en månad innan fullgången tid. Barnen kommer också följas upp med magnetröntgen av hjärnan vid fullgången tid för att studera hur blodsocker och hormonprofil under nyföddhetsperioden relaterar till hjärnans tidiga utveckling.

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2018

Ola Andersson (Lund): Är fördröjd avnavling vid återupplivning av nyfödda barn associerat med snabbare återhämtning och bättre prognos – en randomiserad studie.

Renée Flacking (Falun): Parenthood After Neonatal Care – PANC.

Essi Heinonen (Stockholm): Brain activity in newborns after foetal exposure to sertraline: a double-blind randomised placebo controlled study of mothers with moderate intrapartum depression.

Anna Chmielewska (Umeå) (Anslaget tas emot av Professor Magnus Domellöf). Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anaemic, exclusively or predominantly breastfe

d infants: a randomised, controlled trial.

 

Eva-Lotte Mörelius (Linköping) (Anslaget tas emot av Thomas Abrahamsson): Utvärdering av föräldra-barn interaktion på det för tidigt födda barnets kognitiva förmåga och stressnivåer.

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2017

Lai Jacqueline, Forskarassistent, Göteborg universitet: Clarifying the mechanism for neonatal sepsis and hypoxia-ischemia: path to discover biomarkers and neuroprotective drugs for brain injury.

Zamir Itay, Med. dr, Umeå Universitet: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time.

Hagberg Henrik, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Repurposing of clinically used exendin-4 as a treatment for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy.

Jungner Åsa, Forskarstuderande, Skånes Universitetssjukhus: Hemolys, hyperoxemi och hjärnans utveckling hos spädbarn med komplexa medfödda hjärtfel.

Filipsson Nyström Helena, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg: Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study- SWIDDICH– To study the effect of perinatal mild iodine deficiency on cognitive outcome in a placebo-controlled randomised trial.

Elfvin Anders, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Necrotizing enterocolitis and sepsis in preterm infants – A prospective study on oral- and fecal dysbiosis in relation to signal proteins and inflammatory markers.

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2016

Anna Chmielewska (Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus) Projekt: Effect of iodine supplementation in pregnancy on cognitive outcomes of the offspring: randomized controlled trial.

Baldvin Jonsson (Karolinska Universitetssjukhuset) Projekt: En jämförelse mellan två system för andningshjälp direkt efter födseln hos förtidigt födda barn – en randomiserad multicenterstudie.

Itay Zamir (Umeå Universitet) Projekt: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and hormonal profiles over time.

Fredrik Serenius (Umeå Universitet och Uppsala Universitet) Projekt: EXPRESS studien. Uppföljning vid 11 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige. (Togs emot av professor Mikael Norman för styrgruppen i EXPRESS).

Beatrice Skiöld (Karolinska Universitetssjukhuset)Projekt: Stabilization skin-to-skin in preterm infants; physiological effects and epigenetic consequences.

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2015

Tomas Wester (Karolinska Universitetssjukhuset): The extremely preterm bowel and Necrotizing Enterocolitis. Även Nils W. Svenningsens stipendiat 2015 för sitt projekt om tarmsjukdom hos prematurer.

Ola Andersson (Uppsala Universitet): Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.

Carina Mallard (Göteborgs Universitet): Saving the newborn brain: advanced Nanotech based intervention for treating neonatal hypoxia-ischemia.

Mats Eriksson (Universitetssjukhuset Örebro): Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad nyföddhetsikterus.

Ingela Rådestad (Sophiahemmets högskola, Stockholm): Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.

Åsa Jungner (Skånes Universitetssjukhus, Lund): Systemic haemolysis and hyperoxemia in an immature brain.

 

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2014

Ola Andersson (Uppsala) ”Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.”

Gunilla Ajne (Stockholm): ”Teknik, kunskap och objektivitet – Utveckling av instrumentell förlossning för optimering av perinatalt utfall. ”

Ewa Henckel (Stockholm) ”TELLUS – TELomerer, LUngsjukdom och oxidativ Stress hos för tidigt födda barn.”

Ingela Rådestad (Stockholm) ”Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.”

Victoria Karlsson (Uppsala) ”Optimerad syrgastillförsel under generell anestesi av nyfödda barn.”

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2013

Katarina Wide (Stockholm) “Effects and consequences for mother and child from treatment for depression. A randomized controlled trial with internet-based cognitive behavior therapy and sertraline or placebo.”

Kristbjörg Sveinsdóttir (Lund) ”Behandling med IGF-1 hos mycket prematurfödda barn. Effekter på kärl och nervsystem.” Nils W Svenningsen stipendiat, vilket innebär att forskningsanslag delas ut från Lilla Barnets fond samt Nils W Svenningsens stipendium inom Lilla Barnets fond

Fredrik Ahlsson (Uppsala) “The importance of the environment in the Womb, Epigenetic Markers, Gene Expression and Metabolic Consequences for fetal growth.”

Fredrik Serenius (Uppsala) ”Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige (EXPRESS studien) – uppföljning vid 6,5 och 11 års ålder.”

Ewa Henckel (Stockholm) ”Telomerer och oxidativ stress hos för tidigt födda barn i relation till senare utveckling av lungsjukdom.”

 

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2012

Totalt fördelades 300,000 kronor.

Staffan Berglund, Umeå. Järn och Hjärna hos det lilla barnet – uppföljning av låg födelsevikt.

Susanna Danielsson, Stockholm. The effect of nutritional factors on brain growth and neurodevelopmental outcome in infants born extremely preterm.

Fredrik Serenius, Uppsala. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå. Nutrium-Express: Tidig näringstillförsel associeras med tillväxt och ROP hos extremt underburna barn.

Kristbjörg Sveinsdóttir, Lund. Behandling med insulin–like growth factor 1 hos mycket prematur födda barn. Effekter på kärl och nervsystem.

Ulla-Britt Wennerholm, Göteborg. Förebyggande behandling med progesteron för att förhindra förtidsbörd.

 

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2011

Totalt fördelades 305,000 kronor.

Agneta Holmäng, Göteborg. Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes – betydelse av maternella faktorer och tidig barndom.

Fredrik Serenius, Umeå. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder. (fortsättningsanslag).

Boubou Hallberg, Stockholm. Nya strategier för neonatal neuroprotektion vid hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med förlossning: Implementering och långtidsuppföljning.

Snjolaug Sveinsdottir, Lund. Skadliga och skyddande mekanismer vid hjärnblödning hos prematurfödda barn. Det fria hemoglobinets roll vid utveckling av hjärnskada och den skyddande effekten av alfa-1-mikroglobulin.

Ola Andersson, Halmstad. Långsiktiga utvecklingseffekter av fördröjd jämfört med tidig avnavling hos fullgångna svenska barn.

Titus Schlinzig, Stockholm. Epigenetics of Being Born – Clinical Studies.

 

Lilla Barnets Fond Anslagsmottagare 2010

Totalt fördelades 260,000 kronor.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå. Nutrium­Express – Early nutrition of extremely preterm infants.

Fredrik Serenius, Umeå. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-­­2007 (Express­­studien). Uppföljning vid 6,5 års ålder.

Eva Hell, Stockholm. Coagulase­­negative Staphylococcus epidermidis and its interactions with human cathelicidin antimicrobial peptide LL37

Jens Schollin, Örebro. Infection Express

Changlian Zhu, Göteborg. Regulation of Neural Stem/Progenitor Cell Death and Survival in the Immature Brain after Hypoxia­­Ischemia

bottom of page