top of page
  • -

Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2019

Uppdaterat: 3 nov. 2021


 Lilla barnets fond utlyser inför 20 9 projekt – och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning inom neon atologi och fostermedicin ( inkluderande biologi, epidemiologi, diagnostik och behandling) och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området . Lilla barnets fond stödjer inte forskningsp rojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Projektanslag beviljas under ett år och kan sökas av disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare , kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barn morskor ) och registrerade doktorander som är verksamma vid svensk högskola eller universitet. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan bi fogas ett handledarintyg . Ansökan ska innehå lla projektbudget och hur mycket som söks från Lilla barnets fond.

Vetenskapliga ar beten som genomfört s med stöd av forskningsanslag från Lilla barnets fond ska i ”Acknowledgements” nämna att arbetet genomförts med stöd av Lilla barnets fond / Little Chil d´s Foundation . E tt exemplar av publicerade skrifter ska insändas till Lilla barnets fond. Forskare som beviljas bidrag ska även stödja Lilla barnets fond genom att vara behjälplig med att t.ex. beskriva sitt arbete i artiklar eller intervjuer, eller bidra till annan informationsverksamhet.

Anslaget ska redovisas i form av två korta rapporter (250 – 300 ord) , en vetenskaplig och en populär vetenskaplig , som lämnas in elektroniskt vid avslutande av anslagsperioden eller vid ansök an om nytt forskningsanslag ( även om det inte är ett fortsättningsprojekt).

För ans ökan om forskningsstöd till 201 9 har Stockholms läns landsting upplåtit sin web – baserade ansökningsportal. Ansökningsp erioden startar 2 7 juni 201 8 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssy stemet www.forskningsstod.sll.se senast den 16 augusti 201 8 klockan 1 6 .00. Eventuella f rågor skickas till info@lillabarnet.se .

Anslagsbeslut meddelas de sö kande senast den 2 oktober 201 8 . Bidrag utdelas preliminärt i sam band med Perinataldagarna, den 25 oktober 2018 på Svenska Läkar e sällskapet.

Välkommen med Din ansökan!

Lena Hellström Westas

Ordförande forskningsnämnden

Comments


bottom of page