top of page
  • Lilla barnet admin

Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2016

Lilla barnets fond utlyser inför 2016 projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning inom neonatologi och fostermedicin (inkluderande biologi, epidemiologi, diagnostik och behandling) och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området. Lilla barnets fond stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

För ansökan om forskningsstöd till 2016 har Stockholms läns landsting upplåtit sin web-baserade ansökningsportal. Ansökningsperioden startar 25 juni 2015 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 27 augusti 2015 klockan 18.00. Eventuella frågor skickas till info@lillabarnet.se. Du kan ladda ner utlysningen och instruktioner

pdficon_large

Projektanslag beviljas under ett år. Behörig att söka projektanslag är disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barn­morskor) som är verksamma vid svensk högskola eller universitet.

Doktorander, som är registrerade för forskarstudier vid ett svenskt universitet, kan söka bidrag i form av doktorandanslag för projektfinansiering eller doktorandmånader. I ansökan skall framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan fogas även ett handledarintyg.

Vetenskapliga arbeten som genomförts med stöd av forskningsanslag bör nämna i ”Acknowledgements” att arbetet genomförts med stöd från Lilla barnets fond (Little Child´s Foundation). Ett exemplar av publicerade skrifter ska insändas till Lilla barnets fond. Forskare som beviljas bidrag ska även stödja Lilla barnets fond genom att vara behjälplig med att t.ex. beskriva sitt arbete i artiklar eller intervjuer, eller bidra till annan informationsverksamhet. Anslaget ska redovisas i form av två korta rapporter (250-300 ord), en vetenskaplig och en populär­vetenskaplig, som lämnas in elektroniskt vid avslutande av anslagsperioden eller vid ansökan om nytt forskningsanslag (även om det inte är ett fortsättningsprojekt).

Anslagsbeslut meddelas de sökanden senast den 1 oktober 2015. Bidrag utdelas preliminärt i samband med Perinataldagarna, den 22 oktober 2015 på Svenska Läkaresällskapet.

Välkommen med Din ansökan!

Lena Hellström Westas Ordförande forskningsnämnden

Comments


bottom of page