top of page
  • Lilla barnet admin

Aktuell forskning om extremt för tidigt födda barn

Den 6:e mars disputerade Johanna Månsson, leg. psykolog i Lund. Hennes avhandling har titeln “Born Near the Limit of Viability – Developmental Outcomes 2,5 Year Later”. Johannas forskning har bland annat finansierats av “Nils W Svenningsens Stiftelse för Prematurforskning” vars medel numera Lilla Barnets fond förvaltar och varje år  delar vi fortfarande ut medel till Niels W Svenningens minne. Därför känner vi oss trots allt delaktiga i Johannas forskning och har därför bett henne berätta om vad hon kommit fram till sin forskning. Så här berättar hon själv:


jm2

Johanna Månsson


Jag har skrivit en avhandling, Born Near the Limit of Viability – Developmental Outcomes 2,5 Year Later (Lunds Universitet), som följer upp barn som fötts före graviditetsvecka 27 i Sverige mellan åren 2004 och 2007. Avhandlingen är skriven inom det stora, nationella projektet Extremely Preterm Infants in Sweden Study – EXPRESS. Totalt inkluderades ca 400 extremt prematurfödda barn. Syftet med EXPRESS är att undersöka hur det går för dessa barn, både på kort och på lång sikt. När den neonatala vården förändras och förbättras så att alltfler av dessa minsta och mest sårbara barn överlever, är det viktigt att undersöka hur det går för dem sen. Hittills har EXPRESS genomfört undersökningar vid 2,5 och 6,5 års ålder. Uppföljning vid 11 år startar under 2015. Min avhandling handlar om kognitiv, språklig och motorisk utveckling samt förekomst av beteendeproblem vid 2,5 år. Vi var ett 20-tal psykologer runtom i landet som gjorde utvecklingsbedömningar med barnen och så fick föräldrar skatta beteende. Vår jämförelsegrupp var barn, födda efter fullgången graviditet, i samma ålder. Den psykologiska delen av EXPRESS leddes av professor Karin Stjernqvist. Ett viktigt fynd var att en majoritet av de extremt prematurfödda 2,5-åringarna klarat sig utan kognitiva, språkliga eller motoriska funktionshinder. I jämförelse med barnen födda efter normallång graviditet presterade dock prematurerna, som grupp, sämre. Vi fann också att prematurfödda flickor presterade generellt bättre än prematurfödda pojkar. Ett annat viktigt fynd var att de flesta extremt prematurfödda skattades av sina föräldrar som fria från beteendeproblem. Ungefär 20 % bedömdes dock ha betydande beteendeproblem i prematurgruppen, framförallt handlade det då om ängslighet, tillbakadragenhet och uppmärksamhetsproblematik. Vi inom EXPRESS arbetar nu vidare med det material vi har på barnen som 6,5-åringar. En viktig fråga är om de barn som bedömdes ha problem vid 2,5 år har hämtat ifatt utvecklingsmässigt.


Johanna M (1)

Bild från Johannas avhandlings framsida. Bilden heter som titeln på avhandlingen och är målad av Kajsa Hilton-Brown.


Comments


bottom of page