Presentation av styrelsen

 

eva_bw_sEva Berggren Broström är ordförande i Lilla Barnets Fond och har varit med i arbetet kring fonden sedan starten. Eva har arbetat många år som neonatolog och är nu chef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hennes engagemang och forskning handlar om hur det går med för tidigt födda barns lungor, ffa de som utvecklar kvarstående lungproblem, bronchopulmonell dysplasi (BPD). Fn pågår en studie där vi följer hur prematurfödda unga vuxnas lungfunktion utvecklats. Eva är även mormor till 2 flickor som fick starta sina liv på neontalen.

 

ankie_ramVice ordförande Ankie Björk Harris. Prematurmamma till Dean född vecka 24. Haft projektuppdrag åt Svenska Diabetesförbundets forskningsfond i samband med marknadsekonomsexamen. Under samvårdstiden uppmärksammade hon det stora forskningsbehovet som finns inom neonatalvården och såg likheter med Diabetesförbundets forskningsfonds problembild – att skapa opinion för behovet och hitta givare utanför det berörda segmentet.  Tillsammans med läkarna Mats Blennow, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stefan Johansson och Eva Berggren Boström, grundades Lilla Barnets Fond 2008. För övrigt driver Ankie Svensk Fastighetsförmedling och tar med sig Lilla Barnets fonds syfte i all sin kundkommunikation.

 

susanneBWsSusanne Abenius är kassör i Lilla barnets fond. Hon är barnsjuksköterska, numera pensionerad, och tjänstgjorde fram till 1998 på barnklinikerna i Örnsköldsvik och Gävle. Därefter var hon biträdande programchef och vårdchef vid Neonatalverksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus till 2007. Susanne har under åren inom barnsjukvården arbetat för barnens rätt till information och förberedelse samt för föräldrarnas rätt och möjlighet att vara hos sina sjuka barn. Under åren på Astrid Lindgrens Barnsjukhus öppnades neonatala samvårdsavdelningar både i Danderyd och Solna.

 
 

bonamy_bw_sLedamot Anna-Karin Edstedt Bonamy är en av grundarna till Lilla barnet fond och styrelseledamot i föreningen. Sedan 2009 är hon specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, utbildad vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anna-Karin disputerade 2008 på en avhandling som handlar om hjärt-kärlsystemets utveckling efter för tidig födelse. Efter disputation har hon fortsatt forska vid Karolinska Institutet och handleder flera doktorander inom projekt som rör nyföddas hälsa. Sedan 2010 arbetar hon som barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, där hon också innehar uppdraget som studierektor för specialistutbildningen till barnläkare. 2014 blev Anna-Karin vald till vetenskaplig sekreterare i Svenska Barnläkarföreningen.

 

annika_ramLedamot Annica Holmberg, föräldrarepresentant i Lilla Barnets fond. Mamma till två tonårssöner som båda behövde neonatalvård direkt efter förlossningen – en på grund av för tidig födsel och den andra till följd av komplikationer i anslutning till förlossningen. Idag är båda sönerna friska idrottskillar och Annica vill bidra till att fler barn får en bra start i livet och därmed bättre hälsa och livskvalitet efter nyföddhetsperioden. Annica har arbetat med kommunikation inom området medicin och hälsa i närmare 20 år och arbetar nu som kommunikationschef på ett läkemedelsbolag.

 

anders_bw_sLedamot Andreas Ohlin är överläkare och verksamhetschef vid barnkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Andreas har ett specialintresse för infektionssjukdomar och bedriver forskning vid Örebro Universitet om hur man diagnosticerar och förebygger infektioner hos nyfödda. Andreas är en flitigt anlitad föreläsare och hans forskning har under senare år uppmärksammats med både Svenska Hygienpriset 2014 och Forskar Grand Prix 2013.

 

Elisabeth Olhager, är sekreterare i Lilla Barnets fond. Hon är barnläkare, neonatolog och
verksamhetschef för Verksamhetsområdena neonatalvård, barnkirurgi och barnhjärtcentrum
vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. Hon disputerade 2003 och är sedan 2014
docent i neonatologi. Hennes intresseområden i forskningen är kroppssammansättning hos
nyfödda och för tidigt födda, smittspridningar inom neonatalvård och varit med i den
nationella studien EXPRESS om uppföljning av för tidigt födda. Under ett år forskade hon vid
ett Universitet i Melbourne, Australien om dopaminets påverkan på den omogna hjärnan.
Elisabeth har även skrivit nationella riktlinjer om hur nyfödda ska tas om hand på BB samt
uppfödning av extremt för tidigt födda. Hon har skrivit bokkapitel i läroböcker i pediatrik och
neonatologi.

 

mallallpere100Ledamot Mall Allpere, styrelsemedlem, är interaktionsdesigner och tjänstedesigner. Mall har en systerson som började sitt liv på neonatalavdelning och har under sitt tidigare yrkesliv som designer arbetat med intensivvård och anestesi för barn. Mall är nu User Experience manager på Telia och har tidigare varit Interaktionsdesign chef på Electrolux. I sitt yrke arbetar Mall med användarnas upplevelse av hela tjänsten.

 
 


Ledamot Elisabeth Stoltz Sjöström, är legitimerad dietist och universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. Hon disputerade 2014 med en avhandling som handlade om det tidiga näringsintaget och dess samband med tillväxt och hälsoutfall i en nationell kohort av 602 extremt för tidigt födda barn. Elisabeth har efter sin avhandling fortsatt forska vid Umeå universitet och handleder flera doktorander samt är involverad i ett flertal forskningsprojekt med inriktning på näringsintag, tillväxt, hälsa och utveckling hos prematura barn.

 

 

Ledamot Eva Holm Specialistsjuksköterska Barn och ungdom. Arbetat sedan 1986 inom neonatalvården. Först i Göteborg sedan i Tromsö och har nu arbetat 27 år på Neonatalvårdssektionen på Sachsska barn och ungdomssjukhuset i Stockholm. Arbetar 50% kliniskt och 50% som utbildningsledare. Under min långa tid i neonatalvården har jag fått uppleva vilken nytta forskningen har haft för de sjuka och allra minsta barnen. Jag är så glad över att jag får arbeta tillsammans med styrelseledamöterna i Lilla Barnets fond för att samla in mer pengar till forskning. Simulering ligger mej varmt om hjärtat, jag är CEPS-instruktör. Att få ge mina kollegor förutsättningar att i multiprofessionella team få träna akut omhändertagande av barnen efter födseln för att bli säkrare i akuta situationer och för att ge barnen de bästa förutsättningarna i livet är viktigt för mej. Är stolt mormor/farmor till 6 barnbarn varav ett hade behov av neonatalvård.

 

Suppleant Paulina Rickberg Wallde, ambassadör och styrelsemedlem i Lilla barnets fond och mamma till två pojkar, varav en är extrem prematur. Paulina arbetar med textildesign samt som textilagent i familjeföretaget Lillemor Wallde AB och även med kommunikation hos Lägenhetsbyte Sverige AB. Paulina har även blivit invald i Prematurförbundets styrelse då hon brinner för att arbeta med frågor gällande nyfödda och prematura barn.

 
Supppleant Yinghua Li är nu överläkare  och sektionschef på neonatalen Drottning Silvias barnsjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han har tidigare jobbat på Sachsska Barnsjukhuset, senaste åren var han medicinskt ansvarig överläkare på Neonatal-IVA  Astrid Lindgrens barnsjukhus vid karolinska universitetssjukhuset. Han disputerade år 2001 med avhandling om kronisk lungsjukdom(BPD) och infektion hos de extremt prematura. Han är mycket intresserad av akut omhändertagande av nyfödda och pågående forskning är om ventilation och infektion.  Han var landets bästa handledare till blivande barnläkare.
 
 
 


Gabriella Andersson är suppleant i styrelsen sedan årsmötet 2018. Gabriella avslutar för tillfället sina civilingenjörsstudier i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Vid sidan av sina studier arbetar Gabriella deltid som analytiker på investeringsbolaget Alfvén & Didrikson som stödjer Lilla Barnets fond. Hon har tidigare erfarenhet från arbete som studentkonsult på H&Ms affärsutvecklingsenhet.