Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte i Lilla Barnets Fond den 16 april 2021 kl 15.00

Plats: Via telefonkonferens.

Anmäl deltagande senast 6/4 till info@lillabarnet.se

Instruktioner och telefonnummer skickas efter anmälan.

Dagordning för årsmöte i Lilla barnets fond

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen
 10. Revisorns berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i Forskningsnämnden.
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter
 15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år
 16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år
 17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år
 18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år
 19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år
 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Behandling av till årsmötet av medlem hänskjutna ärenden
 22. Avslutning
  Varmt välkomna!
  Eva Berggren Broström,
  ordförande i Lilla barnets fond