top of page
  • Lilla barnet admin

Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond fredagen den 25 april 2014, kl 16-17

Plats: Södersjukhuset, Stockholm, hiss A, plan 5, sal Simon och Matilda. Anmälan senast tisdagen den 22 april till info@lillabarnet.se eller tel 070-2201320. Årsmötet äger rum enligt den dagordning som finns i våra stadgar som kan läsas i sin helhet på http://lillabarnet.se/dokument/stadgar. pdf. Årsredovisningen finns att läsa på http://www.lillabarnet.se/site/om-fonden/dokument/ Dagordning för årsmöte i Lilla barnets fond 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen 10. Revisorns berättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i forskningsnämnden. 13. Fastställande av medlemsavgift 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter 15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år 16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år 17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år 18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år 19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden 21. Avslutning VARMT VÄLKOMNA! Eva Berggren Broström Ordförande i Lilla barnets fond

Comments


bottom of page