top of page
 • Lilla barnet admin

Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond 20 april kl 16.15

Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond

Kl 16.15 måndagen den 20 april 2015

Plats: Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm, rum 401

Anmälan senast onsdag den 15 april till info@lillabarnet.se eller tel 070-2201320.

Dagordning för årsmöte i Lilla barnets fond

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande

 2. Upprop och fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna

 4. Val av ordförande för mötet

 5. Val av sekreterare för mötet

 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 7. Fastställande av dagordning

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen

 10. Revisorns berättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i forskningsnämnden.

 13. Fastställande av medlemsavgift

 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter

 15. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år

 16. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år

 17. val av suppleanter för en tid av högst tre år

 18. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år

 19. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år

 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden

 21. Avslutning

VARMT VÄLKOMNA!


ebb_underskrift

Eva Berggren Broström Ordförande i Lilla barnets fond

Comentarios


bottom of page