top of page
  • Lilla barnet admin

Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond

Klockan 16.00, fredagen den 20 april 2018


Plats: Södersjukhuset, hiss A, plan 5, rum ”Simon och Matilda”


Anmälan senast fredag den 13 april till info@lillabarnet.se eller tel 070-2201320.


Årsmötet äger rum enligt den dagordning som finns i våra stadgar och som kan läsas i sin

helhet på http://www.lillabarnet.se/site/om–fonden/dokument


På hemsidan ligger den aktuella årsredovisningen för 2017.


Dagordning :

1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande


2. Upprop och fastställande av röstlängd


3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna


4. Val av ordförande för mötet


5. Val av sekreterare för mötet


6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare


7. Fastställande av dagordning


8. Styrelsens verksamhetsberättelse


9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen


10. Revisorns berättelse


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.


12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i forskningsnämnden.


13. Fastställande av medlemsavgift


14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter


15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år


16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år


17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år


18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år


19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst

tre år


20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden

Styrelsen vill för andra årsmötet ta upp förslaget till stadgeändring för beslut:

§ 8 Styrelsen under punkt 1, där man vill stryka meningen: ”Den som i obruten följd har

varit ledamot under nio år är inte valbar förrän tre år har förflutit sedan han eller hon

lämnade styrelsen”


§9 Forskningsnämnden under punkt 1, där man vill stryka meningen: ”Den som i obruten

följd har varit ledamot under nio år är inte valbar förrän tre år har förflutit sedan han

eller hon lämnade nämnden.”


21. Avslutning


Varmt välkomna

Comentários


bottom of page