top of page
  • Lilla barnet admin

Mer från årsmötet 2011

Här kommer mer information från årsmötet, signerat Susanne Abenius, kassör i Lilla barnets fond.

LBF-s årsmöte hölls den 12 maj 2011 i anslutning till invigningen av Perinatalmedicinskt centrum på Huddinge sjukhus. Under genomgången av årsredovisningen diskuterades speciellt följande frågor: Hur kan vi hitta former för ett bättre samarbete med våra ambassadörer och hur kan vi tillvarata den stora tillgång som de skulle kunna vara för Lilla barnets fond? De är mycket betydelsefulla för LBF men de behöver få bättre information om fondens verksamhet och arbete och vi behöver tänka hur vi kan samverka med dem. Utarbetande av informationsmaterial pågår. Ny ambassadörskväll planeras i höst, den tidigare gick av stapeln i mars 2010 i riksdagshuset. LBF i sociala medier: aktiv på Twitter och Facebook, drygt 1200 vänner, samt på Barnläkarbloggen. Förslag att skapa LBF-grupp på Linkedin. SMS-gåvor: önskar att detta skulle ge bättre intäkter. Beslut att fortsätta avtalet med Quedro, men försöka vara mer aktiva och använda numret i fler sammanhang. Utvärdering om ett år. Medlemsrekrytering, f n 119 betalande medlemmar, målet är 500. Medlemsavgiften är även fortsättningsvis 250 resp. 400 kr/år för privatperson och familj, 100 kr för ungdom/student Medlemsavgift företag höjs till 1000 kr/år för dem som har upp till 50 anställda och 5000 kr/år för större företag med mer än 50 anställda. Utdelning av forskningsanslag sker även detta år i anslutning till Perinataldagarna i Stockholm, preliminärt 27/10. Förtroendeuppdrag, val:
  1. I enlighet med valberedningens förslag invaldes Elisabet Olhager och Kajsa Bohlin i styrelsen. De ersätter Ann Hellström och Stellan Håkansson som har avsagt sig sina uppdrag.

  2. I Forskningsnämnden blir Mikael Norman ny ordförande efter Mats Blennow, som dock sitter kvar i nämnden. Orvar Finnström har avsagt sig sitt uppdrag. Nyrekrytering pågår.

  3. I valberedningen har Mikael Norman avsagt sig uppdraget som sammankallande och ledamot. Hjalmar Didrikson blir ny sammankallande. En ny ledamot skall väljas.

  4. Samtliga väljs på tre år. Eva Berggren Broström tackade de avgående ledamöterna för sina insatser i föreningen. Hon tackade också alla övriga för goda insatser under det gångna året och hoppades på fortsatt gott samarbete och framgångar för Lilla barnets fond. Slutligen tillönskades alla en trevlig sommar. Susanne Abenius

Commentaires


bottom of page