top of page
  • Lilla barnet admin

Lilla barnets fonds utlysning av forskningsmedel inför 2015

Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Lilla barnets fond leds av en styrelse som ansvarar för all verksamhet och de viktigaste uppgifterna är att samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag och vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltningen är ordnad på betryggande sätt.

För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd och den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

För ansökan om forskningsstöd till 2015 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. En digital ansökan underlättar både ansöknings-förfarandet och bedömning av inkomna ansökningar.

Ansökningsperioden startar den 27 juni 2014 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet senast den 28 augusti 2014 kl. 18.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se, 0733-91 63 30 .

Tekniska frågor om själva ansökningsförfarandet kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, 08-517 793 56.

Beslut om tilldelning av anslag meddelas de sökande omkring den 1 oktober 2014.

Ytterligare information kommer att finnas under Utlysningar.

Comments


bottom of page