top of page
 • Lilla barnet admin

Kallelse till årsmöte 2011

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet som hålls 12 maj 2011, kl 17.30, i Robertsonrummet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på sidan “Om oss / Dokument”.

Föranmälan önskas till Anna-Karin.Edstedt.Bonamy@ki.se , senast 5 maj 2011.

Varmt välkomna!

Eva Berggren Broström ordförande

Dagordning

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande

 2. Upprop och fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna

 4. Val av ordförande för mötet

 5. Val av sekreterare för mötet

 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 7. Fastställande av dagordning

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen

 10. Revisorns berättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i Forskningsnämnden.

 13. Fastställande av medlemsavgift

 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter

 15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år

 16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år

 17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år

 18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år

 19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år

 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden

 21. Behandling av till årsmötet av medlem hänskjutna ärenden

 22. Övriga frågor

 23. Avslutning

Comentários


bottom of page