top of page
  • Lilla barnet admin

Därför behövs Lilla barnets fond

Nyföddhetsperioden är den mest riskfyllda tiden under hela livet fram till sena ålderdomen. Människan är i själva verket nästan aldrig så sjuk som när hon är nyfödd.

Ungefär vart tionde nyfött barn läggs in på en neonatalavdelning. Det betyder att fler än tiotusen barn blir “patienter”, varje år! Av dessa är nästan hälften för tidigt födda. De övriga barnen kan ha drabbats av olika komplikationer, till exempel andningsproblem, gulsot eller infektioner. Några procent av alla barn föds också med någon form av missbildning, som gomspalt, hjärtfel eller Downs syndrom. Många av de barnen vistas på BB som de flesta andra barn, men de behöver extra stöd och omsorg, både under nyföddhetsperioden och senare i livet.

Vården av nyfödda är oerhört viktig. Den ohälsa som drabbar nyfödda barn kan leda till handikapp för resten av livet. Det är uppenbart att svåra komplikationer vid förlossningen eller sjukdomar hos de barn, som föddes mycket för tidigt, kan leda till bestående men. Nya undersökningar har dessutom visat att faktorer under foster- och nyföddhetsperioden kan öka risken för folksjukdomar som högt blodtryck, vuxendiabetes, stroke och schizofreni.

Att barn dör i samband med förlossningen, föds extremt för tidigt och drabbas av neurologiska funktionshinder, eller att förlossningen kompliceras av syrebrist utgör en oerhört stor utmaning för familjen, för sjukvården och för samhället.

Vi behöver bättre sätt att förutsäga, förebygga och behandla nyföddas ohälsa, för att öka möjligheterna till ett långt och friskt liv även för barn som har fått en tuff start i livet. Vården kan emellertid utvecklas endast genom ny kunskap. Därför är det utomordentligt betydelsefullt att satsa på forskning som rör det nyfödda barnet.

I dag är forskningens resurser inom området mycket små. En av anledningarna är att det saknas en stor, riksomfattande välgörenhetsfond som stöder forskning om nyfödda barn. I och med att vi nu har grundat Lilla barnets fond har vi beslutat oss för att ändra på detta.

Hugo Lagercrantz, professor och överläkare Stefan Johansson, biträdande överläkare

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska universitetssjukhuset Stockholm

Comments


bottom of page