top of page
 • Lilla barnet admin

Årsmöte 2009

Alla medlemmar i Lilla barnets fond hälsas välkomna till årsmöte 24/4 2009, kl 15:15.

Mötet hålls i konferensrum Trombonen, Stadshuset, Södertälje. (samma lokal som vårmötet i Perinatologi)

Dagordning

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande

 2. Upprop och fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna

 4. Val av ordförande för mötet

 5. Val av sekreterare för mötet

 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 7. Fastställande av dagordning

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen

 10. Revisorns berättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i Forskningsnämnden.

 13. Fastställande av medlemsavgift

 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter

 15. Ev. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år

 16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år

 17. Ev. val av suppleanter för en tid av högst tre år

 18. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år

 19. Ev. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år

 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden

 21. Behandling av till årsmötet av medlem hänskjutna ärenden

 22. Avslutning

Comments


bottom of page