Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond 20 april kl 16.15

Välkomna till årsmöte i Lilla barnets fond

Kl 16.15 måndagen den 20 april 2015

Plats: Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm, rum 401

Anmälan senast onsdag den 15 april till info@lillabarnet.se eller tel 070-2201320.

Dagordning för årsmöte i Lilla barnets fond

 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen
 10. Revisorns berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och ledamöterna i forskningsnämnden.
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter
 15. val av styrelsens ordförande för en tid av högst tre år
 16. val av övriga ledamöter för en tid av högst tre år
 17. val av suppleanter för en tid av högst tre år
 18. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år
 19. val av en sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av högst tre år
 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Avslutning

VARMT VÄLKOMNA!

ebb_underskrift

 

 

Eva Berggren Broström
Ordförande i Lilla barnets fond

 

Ladda ner vår Årsredovisning för 2014